כתוב לנו עזרה קוראים חיפוש מתקדם חיפוש פשוט

.הירוגטק התואל םימייק םיכרע תלבקל סקדניא ץחלו תיליחת וא ,שקובמה ךרעה תא דלקהו הירוגטק רחב
.שפח ץחל םויסב
.תירבעל רובעל ידכב Alt+Shift שקה

סקדניא שופיחל ללמ הירוגטק


credits
מ"עב תוכרעמ פ"ות י"ע ובתכנ הז רתא לש שופיחה קשממו עונמ